Rekrutacja i promocja

przez | 26 kwietnia 2016

11.10.2016 r.

Od dnia 11.10.2016r. do projektu możemy przyjmować osoby zamieszkujące dodatkowe powiaty, tj. Chełm, chełmski, hrubieszowski, Zamość na terenie woj. lubelskiego. Poniżej znajduje się zaktualizowany regulamin projektu.

 

Projekt „Aktywni od zaraz!” skierowany jest do osób młodych w wieku 15- 29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach i bez doświadczenia zawodowego, dla osób biernych zawodowo i osób bezrobotnych zamieszkujących teren woj. lubelskiego powiaty: biłgorajski, janowski, kraśnicki, lubelski, łęczyński, łukowski, radzyński, rycki, zamojski.

Do projektu nie kwalifikuje się:

  1. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
2. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków)
3. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
4. matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
5. matki przebywające w domach samotnej matki,
6. osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy + oswiadczenie
Regulamin projektu Aktywni od zaraz (zaktualizowany o obszar wsparcia o 4 powiaty)

Regulamin stypendium Aktywni od zaraz + Zał.1 Oświadczenie do stypendium Aktywni od zaraz

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu + zalaczniki