O projekcie

przez | 25 kwietnia 2016

Projekt  „Aktywni od zaraz!” skierowany jest do osób młodych w wieku 15- 29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach i bez doświadczenia zawodowego, dla osób biernych zawodowo i osób bezrobotnych zamieszkujących teren woj. lubelskiego powiaty: biłgorajski, janowski, kraśnicki, lubelski, łęczyński, łukowski, radzyński, rycki, zamojski.

Oferowane wsparcie to:
– Indywidualne poradnictwo zawodowe
– Pośrednictwo pracy
– 3 miesięczny płatny staż zawodowy
– Szkolenie zawodowe związane z „zielonymi miejscami pracy” z zakresu:

  • pozyskiwanie energii słonecznej
  • spalanie biomasy
  • inne: wynikające z diagnozy UP

Realizacja projektu trwa od 01.04.2016 do 31.03.2017 r.

WSPARCIE OBEJMUJE:

  • poradnictwo zawodowe indywidualne dla każdego UP – 2 spotkania po 3 godziny zegarowe w okresie 05-11.2016 r.

Zakres zajęć m.in. analiza sytuacji UP (zainteresowań, predyspozycji, itp.), ustalenie problemu zawodowego i wybór sposobu jego rozwiązania, identyfikacja oddalenia od rynku pracy, zalecenia dot. dalszego postępowania, wybór ścieżki pomocy w projekcie, opracowanie IPD i warunków jego realizacji. Produktem finalny będzie Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych.

  • pośrednictwo pracy dla każdego UP – 3 spotkania, w tym: 1 spotkanie x 3 godziny zegarowe w pierwszym miesiącu udziału UP w projekcie, kolejne 2 x 2 godziny zegarowe po szkoleniu zawodowym i w ostatnim miesiącu stażu zawodowego w okresie 05.2016 -03.2017 r.

Zakres zajęć m.in.: poszukiwania odpowiedniego zawodu zgodnego z kwalifikacjami UP, weryfikacja kryteriów poszukiwania i pozyskiwanie ofert pracy, spotkania UP z lokalnymi pracodawcami, informacje o targach pracy/edukacyjnych, ofertach edukacyjnych, stażach.

    • szkolenie zawodowe związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy” zakończone możliwością uzyskania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje. Zajęcia będą odbywać się średnio 3 razy w tygodniu po 6 godzin. Szkolenie każde obejmuje 90 godzin lekcyjnych z jednego z poniżej podanych zakresów:

– pozyskiwanie energii słonecznej,
– spalanie biomasy,
– dofinansowanie działań proekologicznych,
– praca biurowa,
– gospodarowanie odpadami i recykling,
– ekoturystyka,
– inne wynikające z diagnozy UP.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:
– stypendium szkoleniowe – regulamin do pobrania,
– zwrot kosztów dojazdu.

  • 3 miesięczny staż zawodowy w wymiarze 40 godzin/ tydzień, powiązany z odbytym szkoleniem. W przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wymiar stażu nie przekracza 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

W ramach stażu uczestnicy otrzymają:
– stypendium stażowe – regulamin do pobrania,
– zwrot kosztów badań lekarskich,
– ubezpieczenie NNW.